1. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันหอม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง ปภารัศติ์ ครองยุติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เทวี จันทง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร ขุมทรัพย์
3.เด็กชาย ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิภาภรณ์ พงษ์อ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
3.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
4.เด็กหญิง มนัสขัวญ กงล้อม
5.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสัันต์
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชากานต์ บุญธรรม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0105 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรภวิชย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0080 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริญรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพร อุโมง
1.นาย ณรงค์ ตั้งเลิศเวชกุล
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิทักษ์
2.เด็กหญิง บุญยอร พิมาทัย
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ สมพงษ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรา คงทรัพย์
1.นาง พงษ์ลดา จักขุพันธ์
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ครองชัย
2.เด็กหญิง เกษดา สิทธิ
3.เด็กหญิง แสนเสน่ห์ สินศิริ
4.เด็กหญิง นรีกานต์ ใจสว่าง
5.เด็กหญิง วนิดา สาลี
6.เด็กหญิง สุนิสา บุญเลี้ยง
7.เด็กหญิง ณัฐพร สาธรณ์
1.นาง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
3.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง ธนพร ศรีโศรก
3.เด็กหญิง ณัฐชา ลิลาชาติ
4.เด็กหญิง สิรินทรา อารีย์
5.เด็กหญิง ปิยดา อุ่นท้าว
6.เด็กหญิง เจน ศรีษะ
1.นาง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
3.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ สีนอคำ
2.เด็กหญิง กนกพร นามปัญญา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อิ่มอ้วน
2.เด็กชาย กฤษฎา โคสี
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แก้วฤาษี
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายศิริ ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
3.เด็กชาย กฤษฎา เสาร์แพง
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ แก้วมูล
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิษิตา เขียวอ่อน
1.นาง นันทวัน งามแสง
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สุจันทร์
2.เด็กชาย เดชทายล์ สาธรณ์
3.เด็กชาย ณัฐกร ศิริชนะ
4.เด็กชาย สุทิวัส เสนาะ
5.เด็กชาย พิทยุตม์ บุญจำ
6.เด็กชาย อภิชล ใจหาญ
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาวลี ขานไชย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
2.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรหม
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ พรมศร
1.นาง นันทวัน งามแสง
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ขุนญารัตน์
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
3.เด็กหญิง ประรวี บุษบรรณ์
4.เด็กหญิง จิดาภา อินทรีย์
5.เด็กหญิง สุนันทา พรมลี
1.นาง อรัญญา รักพรหม
2.ว่าที่ร้อยตรี สาวิตรี มีศรี
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฎฐ์ฎาพร รอยพยอม
2.เด็กหญิง ชฏาพร ศิริชนะ
3.เด็กหญิง นิศามณี แฝงทรัพย์
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วินัย ทำบุญ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วอาสา
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรธิดา สุชาติ
2.เด็กชาย ธีรภัทร พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง พิมลพรรณ ยอดสิงห์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
3. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิวกร ชุ่มชื่น
1.นางสาว สมปอง มงคล
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สมบูรณ์
2.นางสาว ปณัชตา กันไชยชาติ
3.นางสาว วนิดา ทวีวงษ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว สมปอง มงคล
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ แสนโคตร
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เจนจิราภรณ์ เปล่งปลั่ง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จินตนา พรมชาติ
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติพนธ์ สุวรรณะ
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา ิอิสามี
1.นาย เวียง ครองชัย
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง กัญญ์วรา ขานทรัพย์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว สมปอง มงคล
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิษา คืนทรัพย์
2.เด็กหญิง ฟาริดา เนื้อไม้หอม
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พันนา
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิดาพร เครือชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนันญา คำชนะชัย
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ วงษ์รักษ์
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
4. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรีพร สารทอง
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
4.เด็กหญิง ปิยะมาศ ผลทับทิม
5.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
6.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง วาริณี แถบมูล
8.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
9.เด็กหญิง ปุณภา ผิวอ่อน
10.เด็กหญิง ณิชนันท์ มีศรี
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาง สุชญา พละศักดิ์
3.นาย เดชา สามารถ
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัญญา แสนทรัพย์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยพร อินทนิล
2.เด็กชาย ชนะภัย ไชยมูล
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
2.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว วิภาวี มีชัย
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
3.เด็กหญิง กรรณิกา กลางอรัญ
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
2.นาง จรรยา อินตา
5. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพันธ์ ดวงนิล
2.เด็กชาย วิทยา บุญบุตร
1.นาย พลลภัฒนื แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
6. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พรบุญ
1.นาย บัญญัติ ศรีไทย
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ เสนาจ
2.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
3.เด็กชาย อลงกรณ์ พรบุญ
4.เด็กชาย วิทยา คะนะมะ
5.เด็กชาย ฉัตรดนัย โภคา
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
7.เด็กชาย รัฐภูมิ จันดากรณ์
8.เด็กชาย นิรุจ สึขาว
9.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
10.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
11.เด็กชาย สุธิพล มีผล
12.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุดทุม
13.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ สิงห์ทอง
14.เด็กหญิง ณิชาภัทร สุดา
15.เด็กหญิง นันถภรณ์ ศรีบุรินทร์
16.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
17.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
18.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
19.เด็กหญิง ศิรินภา นาโพธิ์ตอง
20.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
21.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
22.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
23.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
24.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
25.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
26.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
27.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
28.เด็กหญิง ปวีกรณ์ มีผล
29.เด็กหญิง ธนัญญา อุทัย
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
2.นาย ธานี บุญหวาน
3.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
4.นาง จิรฉัตร อำไพ
5.นาง จันจิรา สมหวัง
6.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
7.นาง สายฝน สร้อยสนธ์
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุจ สีขาว
1.นาง สุระภี สัตยากุล
8. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิภาดา เจริญพร
2.นางสาว เปรมวดี ไชยพรม
3.นางสาว สายพิน อัมพร
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรบุญ สิงสีทา
1.นาง รัชดา บุญโต
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาธิป แซ่อึ้ง
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สมจิต กันยานี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล พวงเพชร
2.เด็กชาย สุริยา ใจมั่น
1.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภัคดี
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พรชัย กงล้อม
2.นาย พีระภัทร เรือโป๊ะ
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีระวุฒ ศุภนานัย
2.นาย สมยง กันยานี
1.นาง รัชดา บุญโต
9. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุปวีน์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง นัฐนรี ภูดาย
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่งใส
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันสินี กุศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
2.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย พงศกร หัสดงค์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
0752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัรภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ บัวคำ
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาง ลำดวน จันทานิตย์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา นามโคตร
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงศ์
1.นาย อนันณ์กรณ์ พิญญพงษ์
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สชาฎา บุญนำ
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
2.เด็กชาย สุพจน์ ทรัพย์ธรณี
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โคตรคำ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรณ พิญญพงษ์
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรา หัสดงค์
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
10. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ละมูล
3.เด็กหญิง ปิยธิดา ใสดี
4.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
5.เด็กหญิง ณัฐพร หนองแคน
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
2.นาง สมเพียร วงษ์ราช
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วใส
3.เด็กหญิง กชวรรณ อินทะวงศ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดลธร บุญโชคนนทกำร
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
11. โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศาสตร์ตราศิลป์ ดิษประศาสตร์
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
12. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีตะวัน
3.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
4.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
7.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
8.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
9.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงษ์เหล่าขำ
10.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
11.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จระเด็จ
12.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
13.เด็กหญิง มยุรี สินศิริ
14.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
15.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นาย สมชาย สมหอม
3.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
4.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
0237 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิกา คำไสย์
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง บุษราคัม ดาวไสย์
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดาวไสย์
2.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
3.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล จันคู่
2.เด็กชาย สุระชัย ดาวไสย์
3.เด็กชาย วราพล ไชยชาติ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชริดา สุวรรณกูฏ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
2.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
13. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภา โทสวนจิตร
2.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ่้ม
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
2.เด็กชาย กฤษฎิ์ ศรีมรมย์
1.นางสาว วนิดา เกษี
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุสรา วรรณประภา
2.เด็กหญิง เกศราภรณ์ พะวงษ์
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สีสวาท
4.เด็กหญิง ลักขณา กาญจนพัฒน์
5.เด็กหญิง ณีรนุช วังทอง
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
3.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
4.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
5.เด็กหญิง กาญจนา สาระวัน
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยนาทม
3.เด็กหญิง เพชรินทร์ งามแสง
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุศักดิ์ บุญนิธิ
2.เด็กชาย สิทธินนท์ พรมชาติ
3.เด็กชาย พูรินทร์ วรรณ์ทอง
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นารี เบญมาศ
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
3.เด็กหญิง พิมพ์มาดา พิมพ์น้อย
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุจนารถ อ่อนหวาน
2.เด็กหญิง ศุภจรรย เชื้อทอง
3.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
2.เด็กหญิง สุภัสรา โพธิ์ศรีทอง
3.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ดวงเดือน
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
2.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
1.นาง สุดใจ นามวงศ์
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณษา แสงวงศ์
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัทรพงศ์ จารัตน์
2.เด็กชาย เจษฎาคม ชอบพรหมราช
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพล คุณชาติ
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุขอุรา แซ่ลี้
2.เด็กหญิง นพรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฎายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย นรินทร์ สิงวงษา
4.เด็กชาย เนรมิต ผิวไทย
5.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
6.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
14. โรงเรียนบ้านระโยง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร กนกหงศ์
1.นางสาว นาตยาพร ศิริพันธ์
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ พะวา
3.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองแข็ง
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
15. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุทิตา สทอนเมือง
2.เด็กหญิง สุรีพร ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายดาว จวบสมบัติ
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
1.นาง ประยูร สายเสมา
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
16. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จำปาขีด
1.นาย พิชิตพล มณฑา
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภศิษย์ สุรนารถ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ศิริวัฒน์ พงษ์มีชัย
3.เด็กหญิง ไพลิน เหล่าศรี
4.เด็กหญิง ธัญญานันท์ จันทร์แดง
5.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ พละศักดิ์
1.นาย เสถียร พรหมโลก
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญธิษณ์ พรสว่าง
2.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจิง
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
17. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาง นุชรี แก่นลา
18. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชชากร ภูระยา
2.เด็กหญิง อรจิรา จันทะศิลา
3.เด็กหญิง อลิสรา คุณเพียร
4.เด็กหญิง ปนัดดา จินดาพันธ์
5.เด็กหญิง ดาวเรือง เอื้อสาบาลย์
6.เด็กชาย วีระ ดาวใส
7.เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บุญเกิด
8.เด็กหญิง ปัทมพร บุราสิทธ์ิ
9.เด็กหญิง พิมพ์วลีย์ โกยทา
10.เด็กชาย พชรดนัย มงคลแก้ว
11.เด็กชาย บวรภัคร มังสา
12.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
13.เด็กหญิง อักษราภัคร มนต์ทอง
14.เด็กชาย กรวิทย์ สายจันทร์
15.เด็กหญิง พิมพ์นภา ดอกบัว
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
3.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
4.นาย ปรีดา โมรานิล
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิริกรณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง สุชาวดี ชาดทอง
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาย ปรีดา โมรานิล
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์พล กุลวิบูลย์
2.เด็กชาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์
1.นาย ปรีดา โมรานิล
19. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20. โรงเรียนมหาราช 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ จั่วจันทึก
3.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ฉัตรสุวรรณ
4.เด็กหญิง ณภัทยดา บุญชิต
5.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธิ์
3.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com