#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุขอุรา แซ่ลี้
2.เด็กหญิง นพรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นันติยา สุระชาติ
2.เด็กหญิง เย็นฤดี แสวงชอบ
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ พงษ์เหล่าขำ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com