#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นายบัญชา กาญจนเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒน) กรรมการ
3 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นายพรชัย บุญพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
5 ดร.สมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
6 นายสุทธ๊ อาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
7 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
8 นายสุชาติ สารเฉวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ
9 นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
10 นายสมปอง ชินตะวัน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
11 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
12 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ กรรมการ
13 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
14 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา กรรมการ
15 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฏร์สามัคคี) กรรมการ/เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com