#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ชัยณัฐ พิมพ์ศรี
2.เด็กชาย สหรัฐ ฟักแฟง
1.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุพิชญา ชูชิต
2.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ปัดถา
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง วีระยา สะท้านไหว
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง บัณณิตา สีหะบุตร
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฟักแฟง
3.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พมพารัตน์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
14
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย วราวุฒิ จำปาใด
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง นราธิป ปัดถา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ปานาตี
1.นางสาว กมลวรรณ อัศฤกษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ คอนศรีรัมย์
2.เด็กหญิง อรวรา ธงชัย
3.เด็กหญิง มนัสขวัญ สายสมบัติ
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ศาสตร์ตราศิลป์ ดิษประศาสตร์
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ แก้วไพรวัลย์
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สุทธินนท์ วงษ์ชัยยา
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ดวงไสย์
3.เด็กชาย เตชิน ไกรษี
1.นางสาว กัญญาภัค พิชัย
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา ตีเงิน
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ คณะนา
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com