#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง บุษราคัม ดาวไสย์
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดาวไสย์
2.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
3.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐพล จันคู่
2.เด็กชาย สุระชัย ดาวไสย์
3.เด็กชาย วราพล ไชยชาติ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชินวงศ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นันติยา สุระชาติ
2.เด็กหญิง เย็นฤดี แสวงชอบ
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ พงษ์เหล่าขำ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วรภาพ
2.เด็กชาย ธรินทร์ ไชยมูล
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วิภาวี สุระชาติ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พัชริดา สุวรรณกูฏ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
56
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ สุระชาติ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรากร คำหาญ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ กายชาติ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุจิตรา ไชยชาติ
2.เด็กชาย ฤทูธิชัย ดาวไสย์
3.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
4.เด็กหญิง ภัทรรินทร์ ศรีสุข
5.เด็กหญิง กาญจนา จระเด็จ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
52
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุชาวดี สุระชาติ
2.เด็กชาย ธัชพล พลพันธุ์
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ปิยาอร คำมุงคุณ
2.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อภินันท์ สาธรณ์
2.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กรรณิกา คำไสย์
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
2.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
2.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย รชานล ชูศรีเสริฐ
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธเนตร พุทธขันธ์
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
31 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วปัญญา
2.เด็กชาย พีรภัทร ภูลายยาว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รสหอม
1.นาง อรกัญญา อมตะสายแก้ว
2.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พุทธิชา ไชยวุฒิ
2.เด็กหญิง สุภมาลี แสงสิงห์
3.เด็กหญิง รินรดา ศรีสุข
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีตะวัน
3.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
4.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
7.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
8.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
9.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงษ์เหล่าขำ
10.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
11.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จระเด็จ
12.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
13.เด็กหญิง มยุรี สินศิริ
14.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
15.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นาย สมชาย สมหอม
3.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
4.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
2.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นาย สมชาย สมหอม
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธีรดา สาธรณ์
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com