#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร บุญสิงห์
1.นาง กาญจนา พลเหตุ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
2.เด็กชาย กฤษฎิ์ ศรีมรมย์
1.นางสาว วนิดา เกษี
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
2.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
1.นาง สุดใจ นามวงศ์
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุขอุรา แซ่ลี้
2.เด็กหญิง นพรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ภานุมาส จันทร
2.เด็กหญิง เพรชอรุณ อ้อมชมภู
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นาง สุดใจ นามวงศ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร แก่นแก้ว
1.นาง ราตรี การะเกษ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฎายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย นรินทร์ สิงวงษา
4.เด็กชาย เนรมิต ผิวไทย
5.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
6.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นารี เบญมาศ
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
3.เด็กหญิง พิมพ์มาดา พิมพ์น้อย
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธิติยา คำบาน
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร นิลเกษ
3.เด็กชาย พงศ์ภัค วงษ์ชาลี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นางสาว วนิดา เกษี
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยนาทม
3.เด็กหญิง เพชรินทร์ งามแสง
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วิภา โทสวนจิตร
2.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ่้ม
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ดวงเดือน
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นุสรา วรรณประภา
2.เด็กหญิง เกศราภรณ์ พะวงษ์
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สีสวาท
4.เด็กหญิง ลักขณา กาญจนพัฒน์
5.เด็กหญิง ณีรนุช วังทอง
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
3.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
4.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
5.เด็กหญิง กาญจนา สาระวัน
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
55
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปวริศา พรมโฮม
2.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
1.นาง สุดใจ นามวงศ์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
63
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ อาจเมือง
2.เด็กหญิง กนิษฐา เที่ยงธรรม
1.นาง กัญญา กาญจนพัฒน์
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นุจนารถ อ่อนหวาน
2.เด็กหญิง ศุภจรรย เชื้อทอง
3.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อนุศักดิ์ บุญนิธิ
2.เด็กชาย สิทธินนท์ พรมชาติ
3.เด็กชาย พูรินทร์ วรรณ์ทอง
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธวัชชัย ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ละมูล
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นาง ภิรมย์ สร้อยภาพ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กนิษฐา เที่ยงธรรม
2.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
3.เด็กหญิง ณีระมล อรุณเรือง
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย นัทรพงศ์ จารัตน์
2.เด็กชาย เจษฎาคม ชอบพรหมราช
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ทศพล คุณชาติ
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรรณษา แสงวงศ์
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย โตมี นามภาศรี
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำหอม
3.เด็กชาย สุรพล คุณชาติ
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สายพิณ อัญชโลทัย
2.เด็กหญิง ศลิษา บุญมาก
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นางสาว วนิดา เกษี
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย เจษฎา พุฒศรี
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
28 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
2.เด็กหญิง สุภัสรา โพธิ์ศรีทอง
3.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันท์ ขวัญนู
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com