#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา พิทักษ์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย สุวรรณ แก้วมูล
2.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
3.เด็กชาย สถาพร คำภาปัด
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ พะวา
3.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองแข็ง
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ธนากร กนกหงศ์
1.นางสาว นาตยาพร ศิริพันธ์
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง วาสิตา สว่าง
2.เด็กหญิง วาสนา ช้อยสามนาค
3.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ ส้มหวาน
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
2.นางสาว บุหลัน บัวทอง
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย กนกพิชญ์ ไชยสิทธิ์
2.เด็กชาย รัชชานนท์ เสาร์เหลี่ยม
3.เด็กหญิง ธราศา กนกหงส์
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
2.นางสาว บุหลัน บัวทอง
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย วัธนา ดาวใส
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ พอใจ
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
2.นางสาว นาตยาพร ศิริพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com