#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
1.นาง ประยูร สายเสมา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ประกายดาว จวบสมบัติ
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
1.นาง ประยูร สายเสมา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ พิมพ์วงค์
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อภิชัย ธรรมสูน
1.นาง ประยูร สายเสมา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จิวนันท์ วรรณทวี
2.เด็กชาย ณัฐพล ดวงเสนาะ
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง นราวรรณ อรรคพงษ์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ณัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มุทิตา สทอนเมือง
2.เด็กหญิง สุรีพร ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นาง ละออง คำศรี
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พลอยปภัสธ์ วอทอง
2.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
3.เด็กหญิง อินธิรา ภูดวงขวา
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
51
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ วงศ์ประเทศ
2.เด็กชาย คงเดช ตันตะยอด
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com