#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ภัทรพร ด้วงน้อย
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อิทธิพล ละมูล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นางสาว พัชรี ดวงศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กานต์มณี เกษี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อนุศรา สุภาพ
2.เด็กชาย ธนพล วงษ์ราช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพ็ชร
1.นาย พิชิตพล มณฑา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิริพร แซ่พร่าน
2.เด็กชาย ธนพล วงษ์ราช
3.เด็กหญิง นาตาลี ศรศรี
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จำปาขีด
1.นาย พิชิตพล มณฑา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
56
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาย รณชิต คำศรี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ พละศักดิ์
1.นาย เสถียร พรหมโลก
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
1.นาย รณชิต คำศรี
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อชิต พรรณลา
2.เด็กชาย ศราวุฒิ จังจำ
3.เด็กหญิง อารยา อยู่เจริญ
4.เด็กชาย สุทธิศักดิ์ บัวคำ
5.เด็กหญิง ศุภัคจิรา สุโพภาค
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
2.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา
3.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
4.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
5.เด็กหญิง กชมน เสาเวียง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง ภรนภา สาสังข์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุชาดา ชุ่มชื่น
2.เด็กชาย สมหมาย ภูมิลักษณ์
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
65
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชาญธิษณ์ พรสว่าง
2.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจิง
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
2.เด็กชาย ชาญสิษฐ์ พระสว่าง
1.นาย รณชิต คำศรี
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิเรก แจ่่งเจิง
2.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย รณชิต คำศรี
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ละมูล
1.นาง กัลชนา ดวงสา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ศุภศิษย์ สุรนารถ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาง ภรนภา สาสังข์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
1.นาง ภรนภา สาสังข์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ศิริวัฒน์ พงษ์มีชัย
3.เด็กหญิง ไพลิน เหล่าศรี
4.เด็กหญิง ธัญญานันท์ จันทร์แดง
5.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปวีณรัตน์ จิตจันทร์
2.เด็กชาย เจษฎา บุญแสง
3.เด็กชาย ธนกฤต ฮงทอง
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชััยวัฒน์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ธีรภัทร พิรักษา
3.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ชาญชำนิ
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิริพร แซ่พร่าน
2.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
40
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุทธิดา พร้อมพรม
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ผันอากาศ
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
35 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง เกษรินธร เนตรวงค์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ มาลา
3.เด็กชาย สิทธา ละมูล
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นางสาว พัชรี ดวงศรี
36 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศินา ดวงศรี
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
37 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สมหมาย ภูมิลักษณ์
2.เด็กชาย ชัยภูมิพัตน์ สารติ
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com