#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาง นุชรี แก่นลา
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย สหรัฐ ปลื้มหอม
2.เด็กหญิง พรชิตา สอนจิตร์
3.เด็กชาย ศิริมงคล อายุวงษ์
1.นาย ณัฐพล วงสารี
2.นาย สมรัก สมหวัง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ณิชารัตน์ นันคำ
2.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
1.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย นฤปนาท จันทะจิตร์
2.เด็กหญิง วริตา อุบลวัตร์
1.นาย สมรัก สมหวัง
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ นัยนิตย์
2.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
1.นาย สมรัก สมหวัง
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง สุวนันท์ หอมจันทร์
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ณัฐชัย ยืนนาน
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย สหรัฐ ลำยงหอม
1.นาง ปวริศา พิบูลย์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก บัวจันทร์
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กหญิง สุวนันท์ หอมจันทร์
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
2.นาง ปวริศา พิบูลย์
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง หทัยชนก มิชาลี
2.เด็กชาย ฐากฤษ เตียงจันทร์
3.เด็กหญิง สิรินภา จันทร์ทุ่ง
1.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com