#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุภัสสร ส่วางภพ
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทาพรมมี
2.เด็กชาย นิธิทัศน์ สมพงษ์
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ไรวินท์ สีมาวงษ์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อรณิชชา สุขธูป
2.เด็กชาย เมฆวัน จันพูล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุทธิดา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรินทร์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา สุขชาติ
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ กงล้อม
3.เด็กหญิง ภัคจิรภรณ์ พันคำ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย ธันวา ศิริ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิมจันทร์
2.เด็กหญิง ิอนิตา จันทร์หอม
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็งจันทรฺ์
4.เด็กหญิง นริศรา สุขชาติ
5.เด็กหญิง สุพรรษา มิ่งโสดา
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
3.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
4.เด็กหญิง มนัสขัวญ กงล้อม
5.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทร์พูล
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิตยา คูหา
2.เด็กชาย ศิวัช นามบุญศรี
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พรรณศิริ โกศล
2.เด็กชาย ศักดิ์ดา วิลาวัลย์
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐริดา ไชยโชติ
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ศรารัตน์ แก้วคำชาติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อินทุอร ศรีทอง
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณิชากานต์ บุญธรรม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสัันต์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ พันโคตร
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย สรยุทธิ์ โพธิ์ขาว
2.เด็กชาย ศาสตร์ศวรรษ กงล้อม
3.เด็กชาย เศรษฐา ธิตะปัน
1.นาง วงทอง พุ่มพวง
2.นาง ชิโนรส ดวงงอก
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง กนกรดา มนตรี
3.เด็กหญิง จิรภิญญา กงล้อม
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นาง วงทอง พุ่มพวง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.นางสาว วิภาภรณ์ พงษ์อ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
45
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อรจิรา กันเทพา
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย
33 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันหอม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง ปภารัศติ์ ครองยุติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
34 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เทวี จันทง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร ขุมทรัพย์
3.เด็กชาย ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com