#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
62
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาดา ไตรศรี
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ศรายุทธ ดาวใสย์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ฑิตาพร แก้วกอง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ปรารถนา เนรัญชระกุล
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
2.เด็กหญิง ยุพารัตน์ สมแวง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
2.นาง ดวงสมร เกษรพุด
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ภาวิณี วิไล
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
57
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ประภาจิตรา นามวิชา
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงศ์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
2.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สำราญดี
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
2.นาง ดวงสมร เกษรพุด
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ธนภัทร คำโสภา
2.เด็กชาย อภิชาติ คำศรี
3.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เดิมพันธ์
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ทองปัญญา
2.เด็กชาย สหรัฐ เวียงแก้ว
1.นาย ปรีดา โมรานิล
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย พงศ์พล กุลวิบูลย์
2.เด็กชาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์
1.นาย ปรีดา โมรานิล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนิล
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จุฬามณี สีหาทัพ
2.เด็กชาย คณิณ ทัศนาลักษณ์
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐพล วีระษร
2.เด็กชาย ธีวัฒน์ พิมพ์กาล
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาย ปรีดา โมรานิล
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง พิชชากร ภูระยา
2.เด็กหญิง อรจิรา จันทะศิลา
3.เด็กหญิง อลิสรา คุณเพียร
4.เด็กหญิง ปนัดดา จินดาพันธ์
5.เด็กหญิง ดาวเรือง เอื้อสาบาลย์
6.เด็กชาย วีระ ดาวใส
7.เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บุญเกิด
8.เด็กหญิง ปัทมพร บุราสิทธ์ิ
9.เด็กหญิง พิมพ์วลีย์ โกยทา
10.เด็กชาย พชรดนัย มงคลแก้ว
11.เด็กชาย บวรภัคร มังสา
12.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
13.เด็กหญิง อักษราภัคร มนต์ทอง
14.เด็กชาย กรวิทย์ สายจันทร์
15.เด็กหญิง พิมพ์นภา ดอกบัว
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
3.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
4.นาย ปรีดา โมรานิล
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย สิริกรณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง สุชาวดี ชาดทอง
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาย ปรีดา โมรานิล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com