#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อภินิรันย์ พงษ์พันธ์
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
1.นาง อุษา เถินหิตย์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
8
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธีรดนย์ บุญชิต
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ภานุ อินทรโสม
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อัมรินทร์ รัตนโสภา
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ จั่วจันทึก
3.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ฉัตรสุวรรณ
4.เด็กหญิง ณภัทยดา บุญชิต
5.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
2.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
1.นาง จุฑามาศ ผิวอ่อน
2.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง พรพรรณ ลาประวัติ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง อนัญญา ลิลัน
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง เกวลิน จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธิ์
3.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธราเทพ จันทง
2.เด็กชาย วรวิช วงศ์ชาลี
3.เด็กชาย กิติพัฒน์ แสนทวีสุข
1.นาง สุดใจ บุญเลิศ
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ภูวนาถ บุญชิต
2.เด็กชาย ธนากร เสาะแสวง
3.เด็กชาย ทศพล ประชาราช
1.นาง สุดใจ บุญเลิศ
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
2.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com