#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศิริโสภา แอนโก
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติภณ แสงทอง
2.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ผิวอ่อน
3.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
4.เด็กชาย นครินทร์ บัวจีบ
5.เด็กชาย ธนวินท์ กงศรี
6.เด็กชาย ชยานันต์ ดวงนาค
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
2.นาง จรรยา อินตา
3.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศศิธร สอนจิตร
2.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว วิภาวี มีชัย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
2.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว วิภาวี มีชัย
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ฟ้าประทาน วะลา
2.เด็กชาย วีรภัทร จันทร์ทิพย์
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว วิภาวี มีชัย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีละคำ
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิษา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง นิลินดา ผิวอ่อน
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
2.เด็กหญิง ชลิตา ดวงนาค
3.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พเยาว์ จันทะสุข
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
3.เด็กชาย นักษัตร์ แสงลี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คล้ายอุดม
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
3.เด็กหญิง บัวทิพย์ ผิวอ่อน
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
2.นาง มณีรัตน์ มนตรี
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
30
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กฤษฎา สุขขา
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สุรชาติ สุดใจ
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง รุจิรดา กงศรี
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมญาดา ประดับศรี
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ธันยพร อินทนิล
2.เด็กชาย ชนะภัย ไชยมูล
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ทิ้งชั่ว
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหนองหลวง
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรมมา
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริชนะ
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาง สุชญา พละศักดิ์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ จันทร์ปัดสา
2.เด็กชาย สุรชาติ สุดใจ
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
3.เด็กหญิง กรรณิกา กลางอรัญ
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
2.นาง จรรยา อินตา
24 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวอ่อน
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ สมบูรณ์
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จรัญญา แสนทรัพย์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
69
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อรพินท์ ด้วงพล
2.เด็กหญิง รัชนีกร บุญพร้อม
3.เด็กหญิง วรรณวิสา ภาษี
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ ผิวอ่อน
1.นาย เดชา สามารถ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาย เดชา สามารถ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุกัญญา สาธรณ์
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย นพรัตน์ เงินดี
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธารา ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ อินทรีย์
3.เด็กหญิง จรรยพร นามมงคลชัย
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พรมมา
2.เด็กหญิง กานดา เสาร์แพง
3.เด็กหญิง ศศิประภา สำนวน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นาย เดชา สามารถ
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
2.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ สีนวนนอก
1.นาง จรรยา อินตา
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แสงลี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนวิน กงศรี
2.เด็กชาย สุรพัศ พลเมือง
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พัชรีพร สารทอง
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
4.เด็กหญิง ปิยะมาศ ผลทับทิม
5.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
6.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง วาริณี แถบมูล
8.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
9.เด็กหญิง ปุณภา ผิวอ่อน
10.เด็กหญิง ณิชนันท์ มีศรี
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นาง สุชญา พละศักดิ์
3.นาย เดชา สามารถ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com