#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย นนทกร จันทะวารินทร์
2.เด็กชาย ธนโชติ กันยามา
1.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย เสือน้อย ติงสะ
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ ดาวไสย์
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ภัคจิรา ตาลหอม
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อนันตญา คันทะจันทร์
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธิดา พันธ์ไชย
1.นาง สุดา จันทร์หอม
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อุมารี จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญเชิญ
3.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พรรณภา ศรีละ
2.เด็กชาย นวัตกร ธานี
3.เด็กชาย มีชัย นาโสก
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
8
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง รวิภา บุญบุตร
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย วรเมศ ยอดพงษา
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย จักรพันธ์ ดวงนิล
2.เด็กชาย วิทยา บุญบุตร
1.นาย พลลภัฒนื แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย นพวินทร์ จันทะวารินทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล ไชยสนอง
3.เด็กชาย นพเกล้า ไกรสุข
1.นาง สุพี ตาลหอม
2.นาง กัลยาณี นาสารีย์
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย นพเกล้า ไกรสุข
2.เด็กหญิง นนทภัค สุรชาติ
3.เด็กชาย พงษ์พร สอนกลาง
1.นาง สุพี ตาลหอม
2.นาง กัลยาณี นาสารีย์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ธีรวัชร บุญรักษา
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง สุดา จันทร์หอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com