#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ หงส์วงค์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง วรรณษา จันทรขันตี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลมี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า
2.เด็กหญิง สุธาสิณี สูงเรือง
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ มะปราง
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย กีฑา อุทรี
2.เด็กชาย จักรพรรดิ์ น้อยคำผุย
3.เด็กชาย เกื้อกูล ดาลัย
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ มะปราง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com