#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง สมจิต กันยานี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง วิภาวดี คำศรี
1.นาง วิไลลักษณ์ ผ่องราศรี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ไกรวงษ์
1.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภักดี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง นิชา ภูติยา
1.นาง ยุพิน มูลมิน
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
1.นาง รัชดา บุญโต
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ภัทรบุญ สิงสีทา
1.นาง รัชดา บุญโต
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
60
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนาวิล ธรรมวงษ์
2.เด็กหญิง มัลลิกา อยู่เย็น
1.นาง ยุพิน มูลมิน
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย สุรเดช วารินทร์
2.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มเชื้อ
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภาพ ภูนะยา
2.เด็กชาย เจษฎากร สะอาด
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย พรชัย กงล้อม
2.นาย พีระภัทร เรือโป๊ะ
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ โพธิ์สาชัย
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง เจนจิรา งันปัญญา
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นางสาว ภาลิตา กันยาพันธ์
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณิชกมล แสงเพชร
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ศิรินัย
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณิชกมล แสงเพชร
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ศิรินัย
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย อัมรินทร์ แจ่มเชื้อ
2.เด็กชาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
3.เด็กชาย ฤทธิศักดิ์ จำปา
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นาง สมถวิล ป้องกัน
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธนาธิป แซ่อึ้ง
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร สิงห์งาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ชนะเดช เบ้าคำ
2.เด็กชาย ก้องภพ สว่างศรี
3.เด็กชาย วรากร ชุยทอง
1.นาง กัลยา ชุมอินทอง
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
1.นาย วัชระพงษ์ พุ่มทอง
2.นาง สมถวิล ป้องกัน
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพล พวงเพชร
2.เด็กชาย สุริยา ใจมั่น
1.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภัคดี
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ธีระวุฒ ศุภนานัย
2.นาย สมยง กันยานี
1.นาง รัชดา บุญโต
23 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นางสาว วิภาดา เจริญพร
2.นางสาว เปรมวดี ไชยพรม
3.นางสาว สายพิน อัมพร
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com