#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นครินทร์ วงษ์เศษ
2.เด็กชาย นิวัฒน์ สรพิมพ์
3.เด็กชาย เจษฎากร บริสุทธิ์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย ปราโมทย์ นางวงค์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
2.เด็กชาย สุพจน์ ทรัพย์ธรณี
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โคตรคำ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรณ พิญญพงษ์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
2.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย พงศกร หัสดงค์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัฒนวดี พิญญพงษ์
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มใส
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง นิรชา รอดภักดี
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงภักดี
2.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุปวีน์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง นัฐนรี ภูดาย
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่งใส
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันสินี กุศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิรา หัสดงค์
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
18
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัตราภรณ์ หัสดง
1.นาย ถาวร ยศศิริ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว สุชาดา บุญนำ
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย เพชรราช นิสระ
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิราภา กิ่งจันมน
1.นาย ถาวร ยศศิริ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง อริยา ตาปิก
1.นาย ถาวร ยศศิริ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
2.เด็กหญิง นัฐนรี ภูดาย
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ปวรนันท์ น้อยคำกอง
1.นางสาว สชาฎา บุญนำ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สชาฎา บุญนำ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
56
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุปวีน์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงค์คำจันทร์
1.นาย อนันณ์กรณ์ พิญญพงษ์
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.นางสาว มัลลิกา นามโคตร
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงศ์
1.นาย อนันณ์กรณ์ พิญญพงษ์
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ภัรภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ บัวคำ
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาง ลำดวน จันทานิตย์
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดงค์
2.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com