#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วใส
3.เด็กหญิง กชวรรณ อินทะวงศ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย ธนกฤต อินทะโส
1.นาง สุธัญญา ทาทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ ละมูล
1.นาง สตริยาภรณ์ ละมูล
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ละมูล
3.เด็กหญิง ปิยธิดา ใสดี
4.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
5.เด็กหญิง ณัฐพร หนองแคน
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
2.นาง สมเพียร วงษ์ราช
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง แพรวา เอมโอด
1.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ดลธร บุญโชคนนทกำร
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง กนกรัตน์ บุญเพ็ง
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย รัชกฤต เมียละเมตร
2.เด็กชาย ยศกร ละมูล
3.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กุลชาติ
1.นางสาว อรวรรณ ละมูล
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ชลธิชา ละมูล
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ภาษี
3.เด็กหญิง สุวรรณ สุระชาติ
1.นาง มาลัยทิพย์ กุลชาติ
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ ศิริวร
2.เด็กหญิง สุทธิกานต์ ศรีบุรินทร์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ประกิตตา เปรี้ยวหวาน
1.นาง อำนาจ หลักเพชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com