#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
2.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรหม
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สุจันทร์
2.เด็กชาย เดชทายล์ สาธรณ์
3.เด็กชาย ณัฐกร ศิริชนะ
4.เด็กชาย สุทิวัส เสนาะ
5.เด็กชาย พิทยุตม์ บุญจำ
6.เด็กชาย อภิชล ใจหาญ
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ สีนอคำ
2.เด็กหญิง กนกพร นามปัญญา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ สุจันทร์
2.เด็กชาย ทักษิณา จันทร์ทัย
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวลี ขานไชย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อาทิตย์ แก้วมูล
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ประดิษฐ์ สาธรณ์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ทิพเวช
3.เด็กชาย นัทธพงษ์ คำจันทร์
4.เด็กชาย วรายุทธ์ ทวีศรี
5.เด็กชาย อภิรักษ์ จามะรีย์
6.เด็กชาย ชุติพล จันทร์นาม
1.นาย อิศรา เถาว์โท
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปริญรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ประกายศิริ ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
3.เด็กชาย กฤษฎา เสาร์แพง
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อิ่มอ้วน
2.เด็กชาย กฤษฎา โคสี
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แก้วฤาษี
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พรภวิชย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สาธรณ์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ขุนญารัตน์
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
3.เด็กหญิง ประรวี บุษบรรณ์
4.เด็กหญิง จิดาภา อินทรีย์
5.เด็กหญิง สุนันทา พรมลี
1.นาง อรัญญา รักพรหม
2.ว่าที่ร้อยตรี สาวิตรี มีศรี
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วอาสา
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ พรมศร
1.นาง นันทวัน งามแสง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา จามะรีย์
1.นาง นันทวัน งามแสง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นิษิตา เขียวอ่อน
1.นาง นันทวัน งามแสง
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมง
1.นาย ณรงค์ ตั้งเลิศเวชกุล
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วินัย ทำบุญ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา จามะรีย์
1.นาง นิตยา สระแก้ว
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง ธนพร ศรีโศรก
3.เด็กหญิง ณัฐชา ลิลาชาติ
4.เด็กหญิง สิรินทรา อารีย์
5.เด็กหญิง ปิยดา อุ่นท้าว
6.เด็กหญิง เจน ศรีษะ
1.นาง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
3.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ครองชัย
2.เด็กหญิง เกษดา สิทธิ
3.เด็กหญิง แสนเสน่ห์ สินศิริ
4.เด็กหญิง นรีกานต์ ใจสว่าง
5.เด็กหญิง วนิดา สาลี
6.เด็กหญิง สุนิสา บุญเลี้ยง
7.เด็กหญิง ณัฐพร สาธรณ์
1.นาง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
3.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อรธิดา สุชาติ
2.เด็กชาย ธีรภัทร พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง พิมลพรรณ ยอดสิงห์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฎฐ์ฎาพร รอยพยอม
2.เด็กหญิง ชฏาพร ศิริชนะ
3.เด็กหญิง นิศามณี แฝงทรัพย์
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อรวรา คงทรัพย์
1.นาง พงษ์ลดา จักขุพันธ์
30 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นิติภรณ์ พิทักษ์
2.เด็กหญิง หทัยชนก พิมอุทา
3.เด็กชาย กฤติพงษ์ ดาวไสย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว ภาวิณี ทรัพยาคม
31 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิทักษ์
2.เด็กหญิง บุญยอร พิมาทัย
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ สมพงษ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com