#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ธนชัยสวัสดิ์
1.นาง วรรณา รัตนา
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อิสริยา กล้าหาญ
2.เด็กชาย กิตติคุณ สาธรณ์
1.นางสาว อุไร ย่อมมี
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อาทิตย์ สาธรณ์
2.เด็กชาย อดิศร แก้วเฮียง
1.นาย สมัคร เถาหอม
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
2.เด็กหญิง อริษา ศิริชนะ
1.นาย วิทูลย์ บุญชม
2.นาง วรรณา รัตนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com