#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ชัยณัฐ พิมพ์ศรี
2.เด็กชาย สหรัฐ ฟักแฟง
1.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุพิชญา ชูชิต
2.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ปัดถา
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง บัณณิตา สีหะบุตร
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฟักแฟง
3.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พมพารัตน์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ คอนศรีรัมย์
2.เด็กหญิง อรวรา ธงชัย
3.เด็กหญิง มนัสขวัญ สายสมบัติ
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ศาสตร์ตราศิลป์ ดิษประศาสตร์
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สุทธินนท์ วงษ์ชัยยา
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ดวงไสย์
3.เด็กชาย เตชิน ไกรษี
1.นางสาว กัญญาภัค พิชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com