#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง บุษราคัม ดาวไสย์
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดาวไสย์
2.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
3.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐพล จันคู่
2.เด็กชาย สุระชัย ดาวไสย์
3.เด็กชาย วราพล ไชยชาติ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นันติยา สุระชาติ
2.เด็กหญิง เย็นฤดี แสวงชอบ
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ พงษ์เหล่าขำ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พัชริดา สุวรรณกูฏ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุจิตรา ไชยชาติ
2.เด็กชาย ฤทูธิชัย ดาวไสย์
3.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
4.เด็กหญิง ภัทรรินทร์ ศรีสุข
5.เด็กหญิง กาญจนา จระเด็จ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กรรณิกา คำไสย์
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
2.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
2.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วปัญญา
2.เด็กชาย พีรภัทร ภูลายยาว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รสหอม
1.นาง อรกัญญา อมตะสายแก้ว
2.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พุทธิชา ไชยวุฒิ
2.เด็กหญิง สุภมาลี แสงสิงห์
3.เด็กหญิง รินรดา ศรีสุข
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีตะวัน
3.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
4.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
7.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
8.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
9.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พงษ์เหล่าขำ
10.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
11.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จระเด็จ
12.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
13.เด็กหญิง มยุรี สินศิริ
14.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
15.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นาย สมชาย สมหอม
3.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
4.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com