#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วิภาวี สุระชาติ
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรากร คำหาญ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ กายชาติ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ปิยาอร คำมุงคุณ
2.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com