#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วรภาพ
2.เด็กชาย ธรินทร์ ไชยมูล
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อภินันท์ สาธรณ์
2.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย รชานล ชูศรีเสริฐ
1.นางสาว สุุภาณีย์ ตุ้มคง
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
2.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
2.นาย สมชาย สมหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com