#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ประกายดาว จวบสมบัติ
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
1.นาง ประยูร สายเสมา
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง นราวรรณ อรรคพงษ์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ณัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มุทิตา สทอนเมือง
2.เด็กหญิง สุรีพร ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นาง ละออง คำศรี
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พลอยปภัสธ์ วอทอง
2.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
3.เด็กหญิง อินธิรา ภูดวงขวา
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com