#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ภัทรพร ด้วงน้อย
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อิทธิพล ละมูล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อนุศรา สุภาพ
2.เด็กชาย ธนพล วงษ์ราช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จำปาขีด
1.นาย พิชิตพล มณฑา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ พละศักดิ์
1.นาย เสถียร พรหมโลก
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
2.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา
3.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
4.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
5.เด็กหญิง กชมน เสาเวียง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง ภรนภา สาสังข์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย พิชิตพล มณฑา
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ศุภศิษย์ สุรนารถ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาง ภรนภา สาสังข์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
1.นาง ภรนภา สาสังข์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ศิริวัฒน์ พงษ์มีชัย
3.เด็กหญิง ไพลิน เหล่าศรี
4.เด็กหญิง ธัญญานันท์ จันทร์แดง
5.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปวีณรัตน์ จิตจันทร์
2.เด็กชาย เจษฎา บุญแสง
3.เด็กชาย ธนกฤต ฮงทอง
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชััยวัฒน์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ธีรภัทร พิรักษา
3.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ชาญชำนิ
1.นาย สมศักดิ์ เวชการ
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
17 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศินา ดวงศรี
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com