#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นางสาว พัชรี ดวงศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กานต์มณี เกษี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ละมูล
1.นาง กัลชนา ดวงสา
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิริพร แซ่พร่าน
2.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง เกษรินธร เนตรวงค์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ มาลา
3.เด็กชาย สิทธา ละมูล
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นางสาว พัชรี ดวงศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com