#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ณิชารัตน์ นันคำ
2.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
1.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก บัวจันทร์
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กหญิง สุวนันท์ หอมจันทร์
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
2.นาง ปวริศา พิบูลย์
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง หทัยชนก มิชาลี
2.เด็กชาย ฐากฤษ เตียงจันทร์
3.เด็กหญิง สิรินภา จันทร์ทุ่ง
1.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com