#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทาพรมมี
2.เด็กชาย นิธิทัศน์ สมพงษ์
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อรณิชชา สุขธูป
2.เด็กชาย เมฆวัน จันพูล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา สุขชาติ
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ กงล้อม
3.เด็กหญิง ภัคจิรภรณ์ พันคำ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิมจันทร์
2.เด็กหญิง ิอนิตา จันทร์หอม
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็งจันทรฺ์
4.เด็กหญิง นริศรา สุขชาติ
5.เด็กหญิง สุพรรษา มิ่งโสดา
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
3.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
4.เด็กหญิง มนัสขัวญ กงล้อม
5.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณิชนันทน์ จันทร์พูล
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิตยา คูหา
2.เด็กชาย ศิวัช นามบุญศรี
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐริดา ไชยโชติ
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ศรารัตน์ แก้วคำชาติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณิชากานต์ บุญธรรม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสัันต์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ พันโคตร
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงค์
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย สรยุทธิ์ โพธิ์ขาว
2.เด็กชาย ศาสตร์ศวรรษ กงล้อม
3.เด็กชาย เศรษฐา ธิตะปัน
1.นาง วงทอง พุ่มพวง
2.นาง ชิโนรส ดวงงอก
18 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง กนกรดา มนตรี
3.เด็กหญิง จิรภิญญา กงล้อม
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นาง วงทอง พุ่มพวง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.นางสาว วิภาภรณ์ พงษ์อ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันหอม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง ปภารัศติ์ ครองยุติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย
22 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เทวี จันทง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร ขุมทรัพย์
3.เด็กชาย ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นางสาว ชุติมา ชินชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com