#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุภัสสร ส่วางภพ
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุทธิดา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com