#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ไรวินท์ สีมาวงษ์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรินทร์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พรรณศิริ โกศล
2.เด็กชาย ศักดิ์ดา วิลาวัลย์
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
2.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
1.นางสาว ชุติมา ชินชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com