#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ทองปัญญา
2.เด็กชาย สหรัฐ เวียงแก้ว
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย พงศ์พล กุลวิบูลย์
2.เด็กชาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์
1.นาย ปรีดา โมรานิล
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จุฬามณี สีหาทัพ
2.เด็กชาย คณิณ ทัศนาลักษณ์
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง พิชชากร ภูระยา
2.เด็กหญิง อรจิรา จันทะศิลา
3.เด็กหญิง อลิสรา คุณเพียร
4.เด็กหญิง ปนัดดา จินดาพันธ์
5.เด็กหญิง ดาวเรือง เอื้อสาบาลย์
6.เด็กชาย วีระ ดาวใส
7.เด็กชาย เกียรติศักด์ิ บุญเกิด
8.เด็กหญิง ปัทมพร บุราสิทธ์ิ
9.เด็กหญิง พิมพ์วลีย์ โกยทา
10.เด็กชาย พชรดนัย มงคลแก้ว
11.เด็กชาย บวรภัคร มังสา
12.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
13.เด็กหญิง อักษราภัคร มนต์ทอง
14.เด็กชาย กรวิทย์ สายจันทร์
15.เด็กหญิง พิมพ์นภา ดอกบัว
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
3.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
4.นาย ปรีดา โมรานิล
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย สิริกรณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง สุชาวดี ชาดทอง
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
2.นาย ปรีดา โมรานิล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com