#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
62
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาดา ไตรศรี
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ศรายุทธ ดาวใสย์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ปรารถนา เนรัญชระกุล
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com