#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ฑิตาพร แก้วกอง
1.นาง สุวรรณา พุทธวงศ์
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ธนภัทร คำโสภา
2.เด็กชาย อภิชาติ คำศรี
3.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เดิมพันธ์
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนิล
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐพล วีระษร
2.เด็กชาย ธีวัฒน์ พิมพ์กาล
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com