#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรวรรณ บังเสีียน
2.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาลิตา ิอิสามี
1.นาย เวียง ครองชัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุณยาพร เนื้อไม้หอม
1.นาย เวียง ครองชัย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุนิษา คืนทรัพย์
2.เด็กหญิง ฟาริดา เนื้อไม้หอม
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พันนา
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
2.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
3.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว เจนจิราภรณ์ เปล่งปลั่ง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ แสนโคตร
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิดาพร เครือชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง กัญญ์วรา ขานทรัพย์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว สมปอง มงคล
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ วงษ์รักษ์
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กิตติศักดิ์ คืนทรัพย์
1.นาย ธวัช วรพุฒ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว จินตนา พรมชาติ
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กันตวิชญ์ สัตพันธ์
2.เด็กชาย ปิติภัทร สัตพันธ์
3.เด็กชาย รัชชานนท์ เสนไสย์
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ดานุพงศ์ แขนทอง
2.เด็กหญิง กัญญ์วรา ชมภู
3.เด็กหญิง ณัฐธิตา ลำอ่อน
1.นางสาว ปาหนัน สมสุข
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ชุ่มชื่น
1.นางสาว สมปอง มงคล
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิติพนธ์ สุวรรณะ
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธนันญา คำชนะชัย
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
23 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สมบูรณ์
2.นางสาว ปณัชตา กันไชยชาติ
3.นางสาว วนิดา ทวีวงษ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว สมปอง มงคล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com