#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีละคำ
1.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิษา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง รุจิรดา กงศรี
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมญาดา ประดับศรี
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ทิ้งชั่ว
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหนองหลวง
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
69
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อรพินท์ ด้วงพล
2.เด็กหญิง รัชนีกร บุญพร้อม
3.เด็กหญิง วรรณวิสา ภาษี
1.นางสาว วิภาวี มีชัย
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com