#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ศิริโสภา แอนโก
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
2.เด็กหญิง ชลิตา ดวงนาค
3.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พเยาว์ จันทะสุข
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
3.เด็กชาย นักษัตร์ แสงลี
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาง สุคนธ์ มีศรี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สุรชาติ สุดใจ
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ ผิวอ่อน
1.นาย เดชา สามารถ
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
2.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com