#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย นนทกร จันทะวารินทร์
2.เด็กชาย ธนโชติ กันยามา
1.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย เสือน้อย ติงสะ
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ ดาวไสย์
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ภัคจิรา ตาลหอม
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย จักรพันธ์ ดวงนิล
2.เด็กชาย วิทยา บุญบุตร
1.นาย พลลภัฒนื แนวจำปา
2.นาย ณฐภัทร พิมาทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com