#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อุมารี จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญเชิญ
3.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พรรณภา ศรีละ
2.เด็กชาย นวัตกร ธานี
3.เด็กชาย มีชัย นาโสก
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย
2.นาย พลลภัฒน์ แนวจำปา
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย นพวินทร์ จันทะวารินทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล ไชยสนอง
3.เด็กชาย นพเกล้า ไกรสุข
1.นาง สุพี ตาลหอม
2.นาง กัลยาณี นาสารีย์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ธีรวัชร บุญรักษา
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง สุดา จันทร์หอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com