#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ธรรมวัตร
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
1.นาง จันจิรา สมหวัง
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย นิรุจ สีขาว
1.นาง สุระภี สัตยากุล
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พรบุญ
1.นาย บัญญัติ ศรีไทย
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อภิรักษ์ เสนาจ
2.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
3.เด็กชาย อลงกรณ์ พรบุญ
4.เด็กชาย วิทยา คะนะมะ
5.เด็กชาย ฉัตรดนัย โภคา
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
7.เด็กชาย รัฐภูมิ จันดากรณ์
8.เด็กชาย นิรุจ สึขาว
9.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
10.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
11.เด็กชาย สุธิพล มีผล
12.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุดทุม
13.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ สิงห์ทอง
14.เด็กหญิง ณิชาภัทร สุดา
15.เด็กหญิง นันถภรณ์ ศรีบุรินทร์
16.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
17.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
18.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
19.เด็กหญิง ศิรินภา นาโพธิ์ตอง
20.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
21.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
22.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
23.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
24.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
25.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
26.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
27.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
28.เด็กหญิง ปวีกรณ์ มีผล
29.เด็กหญิง ธนัญญา อุทัย
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
2.นาย ธานี บุญหวาน
3.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
4.นาง จิรฉัตร อำไพ
5.นาง จันจิรา สมหวัง
6.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
7.นาง สายฝน สร้อยสนธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com