#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ไกรวงษ์
1.นาย สุรศักดิ์ วงศ์ภักดี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง นิชา ภูติยา
1.นาง ยุพิน มูลมิน
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
1.นาง รัชดา บุญโต
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
60
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนาวิล ธรรมวงษ์
2.เด็กหญิง มัลลิกา อยู่เย็น
1.นาง ยุพิน มูลมิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com