#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง วิภาวดี คำศรี
1.นาง วิไลลักษณ์ ผ่องราศรี
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง เจนจิรา งันปัญญา
1.นาง เสาวคนธ์ สีหะวงษ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นางสาว ภาลิตา กันยาพันธ์
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
1.นาย วัชระพงษ์ พุ่มทอง
2.นาง สมถวิล ป้องกัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com