#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
2.เด็กชาย สุพจน์ ทรัพย์ธรณี
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โคตรคำ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรณ พิญญพงษ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
2.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย พงศกร หัสดงค์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุปวีน์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง นัฐนรี ภูดาย
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่งใส
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันสินี กุศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง จิรา หัสดงค์
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
2.เด็กหญิง นัฐนรี ภูดาย
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สชาฎา บุญนำ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.นางสาว มัลลิกา นามโคตร
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงศ์
1.นาย อนันณ์กรณ์ พิญญพงษ์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ภัรภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ บัวคำ
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาง ลำดวน จันทานิตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com