#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วใส
3.เด็กหญิง กชวรรณ อินทะวงศ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ละมูล
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ละมูล
3.เด็กหญิง ปิยธิดา ใสดี
4.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
5.เด็กหญิง ณัฐพร หนองแคน
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
2.นาง สมเพียร วงษ์ราช
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ดลธร บุญโชคนนทกำร
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง กนกรัตน์ บุญเพ็ง
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ชลธิชา ละมูล
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ภาษี
3.เด็กหญิง สุวรรณ สุระชาติ
1.นาง มาลัยทิพย์ กุลชาติ
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ ศิริวร
2.เด็กหญิง สุทธิกานต์ ศรีบุรินทร์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com