#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 34 22 63 47
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 39 42 85 54
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 33 21 51 44
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 42 25 79 61
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 15 8 26 22
6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 3 11 6
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 11 17 43 20
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 22 5 38 30
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 25 19 49 34
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 11 10 22 13
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 7 23 13
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง 35 20 73 50
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 27 21 73 39
14 โรงเรียนบ้านระโยง 7 8 16 12
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 8 21 18
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 15 67 49
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 11 9 21 14
18 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 17 9 42 27
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 7 4 8 8
20 โรงเรียนมหาราช 2 15 6 26 17
รวม 421 279 837 578  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com