#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา นางสุจิตรา จูมสีมา นางสาวนิรมล ภูติโส 0908387442,045-811044 niramolpootiso@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นายพิชิต ศิริชนะ นางวรรณา รัตนา 0918280401 wanna.ratana@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) นายบัญชา กาญจนเสน นางไพลิน ทีงาม 084-4303034 pailin.22@hotmail.co.th
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายสุทธี อาการ นายทวีเดช สุระชาติ 0896276214 thaveedach17@hotmail.com
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ นายสุนทร แนวจำปา นางประไพศรี สุขพอดี 0935695932 -
6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นางสุภาภรณ์ สงนวน 0848395328 songnaun_2513@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ นายอุทัย สร้อยสนธ์ นางจันจิรา สมหวัง 0879595245 aew87618@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข นายแสงจันทร์ ปรางสุข 09-08299527 sangjun_045@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ดร.สมัย ทองมาก นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ 0812652376 siriwanpamuta022@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นายพรชัย บุญพร้อม นางชบาไพร ทาเสนาะ 0857626238 sutanya7799@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร 0821298689 pipeink1979@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี นายรังสรรค์ เพ็งธรรม 0833646044 rungsun2505nonsung@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ นางสาววนิดา เกษี 0821444573 nok6422@hotmail.com
14 โรงเรียนบ้านระโยง - นางสาวบุษบา แก้วมููล 0844766714 53kung1013@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นายกฤษฎา เพิ่ีมวิไล นางละออง คำศรี 091-8651902 teacher_laong@hotmail.com
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายปรีชา จารุวงศ์ นางอะมาวะสี จันทร์ผ่อง 0872628875 amawasi207@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านหนองทา นายสมปอง ชินตะวัน นายสมรัก สมหวัง 0804884410 nongtha1@hotmail.com
18 โรงเรียนบ้านหินวิทยา นายอุบล พลเหตุ นางสาวรพีพร พรมสิทธ์ิ 0973425466 buatong991@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง นางวิภาพร โพธิ์ชัย 0923509779 wipapoon@gmail.com
20 โรงเรียนมหาราช 2 นายสุชาติ สารเฉวตร์ นางสิษฐิพร พิทักษา 081-1205461 sittiporn.phi@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com